Home

Alkohollagen slutet sällskap

Enligt alkohollagen kan serveringstillstånd meddelas för servering till allmänheten eller i förening, företag eller annat slutet sällskap. Slutet sällskap exemplifieras i lagen med föreningar och företag. För att kunna vara fråga om ett slutet sällskap krävs att medlemskretsen är känd före det aktuella arrangemanget sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen är aldrig ett slutet sällskap i alkohollagens mening. Om olika slutna sällskap blandas är sällskapet heller inte slutet. Är ett sällskap inte ett slutet sällskap är det att betrakta som allmänheten. Exempel på sällskap som ofta utgör slutna sällskap enligt alkohollagen är bröllopsgäster, anställda på e komst eller ofentlig tillställning enligt ordningslagen är aldrig ett slutet sällskap i alkohollagens mening. Om olika slutna sällskap blandas är sällskapet heller inte slutet. Är ett sällskap inte ett slutet sällskap är det att betrakta som allmänheten. Exempel på sällskap som ofta utgr slutna sällskap enligt alkohollagen är brllopsgäster, anställda på en arbets förening eller sammanslutning utöver den aktuella festen. Ett slutet sällskap kan vara föreningsmedlemmar, anställda i ett företag eller inbjudna släktingar, vänner och kollegor vid t ex bröllop och födelsedagar. Om vem som helst i allmänheten kan köpa biljett till festen är det inte fråga om slutet sällskap i alkohollagens mening även om biljetterna förköps

Krävs tillstånd för att servera alkohol till ett slutet

 1. Detta menas med slutet sällskap. Med slutet sällskap menas en begränsad krets av personer som är kända i förväg. En förteckning över det slutna sällskapet ska finnas till hands vid evenemanget. Lokalen får inte vara öppen för nya gäster under tillställningen. Om personkretsen inte är begränsad anses det som servering till allmänheten
 2. uter efter serveringstidens utgång. Förhållandet till förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkoho
 3. Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap vid cateringverksamhet (60 frågor) Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap utan cateringverksamhet (44 frågor) Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (44 frågor) Tillfälligt serveringstillstånd i slutet sällskap (28 frågor) Tillstånd för pausservering (28 frågor
 4. Om du ska servera alkohol till ett begränsat antal i förväg bestämda gäster behöver du serveringstillstånd för slutna sällskap. Ett slutet sällskap är personer som har något gemensamt utöver själva festtillfället. Det kan till exempel vara föreningsmedlemmar eller en grupp inbjudna släktingar, vänner eller kollegor
 5. slutet sällskap bör därför inges senast två veckor innan serveringen ska äga rum. Mat och dryck Tillredd mat ska finnas vid tillställningen. Den som har tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap får bara köpa alkohol från systembolaget. Alkoholfria alternativ ska finnas att tillgå. Inga andra alkoholdrycker få

Tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer med någon form av gemensamt intresse i företag, förening eller sammanslutning där arrangören i förväg kan ange vilka som kommer att delta. Det gemensamma intresset ska avse något mer än den tillställning där servering ska ske Alkohollagen ska följas i slutet sällskap. Även i ett slutet sällskap ska du som arrangör se till att serveringen av alkoholdrycker sker på ett ansvarsfullt sätt och att alkohollagen följs

Ansökningar om servering till slutet sällskap prövas inom 3 veckor från det att ansökan är komplett. Under semestertid kan handläggningen bli något längre. Allmänna serveringsbestämmelser. I alkohollagen finns regler för servering av alkoholdrycker. Nedan anges kortfattat innehållet i viktiga serveringsregler Slutet sällskap är enligt alkohollagen en begränsad krets av personer som har ett gemensamt intresse i föreningen eller sammanslutningen, utöver den aktuella tillställningen. Observera att föreningar som omfattar en stor del av invånarna på en ort (till exempel byaföreningar) inte ses som ett slutet sällskap

Tillfälligt serveringstillstånd för slutna sällskap

 1. Vad är ett slutet sällskap? Slutet sällskap är enligt alkohollagen en begränsad krets av personer som har ett gemensamt intresse i föreningen eller sammanslutningen, utöver den aktuella tillställningen. Observera att föreningar som omfattar en stor del av invånarna på en ort (till exempel byaföreningar) inte ses som ett slutet sällskap
 2. Om du vill servera alkohol tillfälligt till ett slutet sällskap behöver du tillstånd om serveringen har ett vinstsyfte. Du behöver inget tillstånd för servering utan vinstsyfte till slutna sällskap, så som exempelvis bröllop eller födelsedagsfirande
 3. - Trafikservering till slutet sällskap (alkohollagen 8:1) Serveringstillstånd kan gälla året runt eller årligen under en viss period, så kallade stadigvarande serveringstillstånd. Serveringstillstånd kan även avse en enstaka tidsperio
 4. I denna proposition föreslås en ny alkohollag, som ersätter alkohollagen (1994:1738) och lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. Flertalet av bestämmelserna har förts över från de gamla lagarna, men fått en något modernare språkdräkt. Vissa justeringar av definitionerna av sprit och alkoholdrycker föreslås

För rätt till servering av starköl, vin och spritdrycker till slutet sällskap krävs tillstånd enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen. Ansökan om tillstånd skall göras på bifogad blankett senast 14 dagar innan tillställningen ska äga rum Handläggningstiden för ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap är cirka två veckor från det att ansökan är komplett. Du som redan har ett tillstånd kan bli webbkund för att anmäla ändringar som gäller ditt tillstånd. Kontakta våra alkoholhandläggare om du vill bli webbkund. Godkänt kunskapsprov i alkohollagen Stadigvarande tillstånd för slutet sällskap kan även sökas för catering och festvåning. Det gäller om du har: Ett eget kök i en lokal där du lagar maten. Denna serveras sedan i en annan lokal, till ett slutet sällskap. Du måste i förväg anmäla den lokal som ska användas vid serveringen till kommunen. Se nedan

Den som ansvarar för alkoholserveringen behöver ha godkänt kunskapsprov i alkohollagen. Nivån på kunskaravet varierar beroende på vilken typ av tillstånd som söks. I vissa fall kan man slippa kunskapsprov, till exempel om man har gjort ett prov inom fem år eller om ansökan avser ett (1) enstaka tillfälle med servering till ett slutet sällskap Brott mot alkohollagen hanteras i likhet med andra brott av polismyndigheten. Ytterligare information och förtydligande lämnas av kommunens alkoholhandläggare, 0250-265 73. Vad är ett slutet sällskap? För att ett sällskap ska vara slutet krävs att deltagarna är kända innan det aktuella arrangemanget Servering av spritdrycker, vin och andra jästa alkoholdrycker (exempelvis cider) samt starköl på restaurang får ske om serveringstillstånd har beviljats enligt alkohollagen. Ett serveringstillstånd kan gälla alkoholservering till allmänheten, förening, företag eller annat slutet sällskap slutet sällskap Om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till slutet sällskap. Postadress Besöksadress Telefon E-post Webbplats Org.nr Bankgiro Box 23 Lillågatan 2 0250-55 23 50 omsorg@orsa.se www.orsa.se 212000-2189 797-7200 794 21 Orsa Fax Postgir Anmälan om lokal vid catering till slutet sällskap . 8 kap 4 § alkohollagen (2010:1622) Tillstånd för servering av alkoholdrycker i Boxholm, Finspång, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög handläggs av alkohol- och tobaksenheten i Motala

Ett slutet sällskap måste ha någon form av gemensamt intresse innan evenemanget äger rum. Detta kan exempelvis vara att en fotbollsförening ska ha jubileum med alkoholservering. Ett slutet sällskap kan vara medlemmarna i fotbollsföreningen, förutsatt att medlemskap inte löses vid anmälan till evenemanget eller i entrén Alkohollagen 8 kap. 15 §: Tillfälligt tillstånd för servering till allmänheten får meddelas om serveringsstället tillhandahåller tillredd mat. Detsamma gäller tillstånd för servering i slutet sällskap. Verksamhetsbeskrivning: Lämnas på blanketten Verksamhetsbeskrivning. Där ska framgå vilken ty

• Trafikservering till slutet sällskap (alkohollagen 8:1) Serveringstillstånd kan gälla året runt eller årligen under en viss period, så kallade stadigvarande serveringstillstånd. Serveringstillstånd kan även avse en enstaka tidsperiod (e Beskriv evenemanget på ett sådant sätt att det framgår vilket sällskap ansökan gäller och på vilket sätt det är ett slutet sällskap. Redovisning av kunskaper. Om du söker tillfälligt tillstånd för servering till slutna sällskap mer än en gång måste du visa att du har kunskaper i alkohollagen tillstånd att servera alkoholdrycker till slutet sällskap När krävs det serveringstillstånd? Enligt alkohollagen får man inte sälja alkohol utan att ha tillstånd med ett undantag. Serveringstillstånd krävs inte för försäljning som ordnas (samtliga punkter ska vara uppfyllda): 1. Om det sker utan vinstintresse. 2 SVAR. Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Inledning. Din fråga aktualiserar huvudsakligen alkohollagen (AL). Utredning . Av 8 kap. 1 § AL framgår att kommunalt tillstånd krävs för servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker och av alkoholdrycksliknande preparat. I 1 kap. 11 § AL definieras servering som försäljning till konsument för intag. Enligt alkohollagen innebär begreppet servering att alkoholdrycker säljs för förtäring på stället. Enligt samma lag får servering av inte fråga om ett slutet sällskap om till exempel medlemskap kan lösas i entrén till den aktuella tillställningen. Antalet medlemmar får helle

Alkohollag (2010:1622) Lagen

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, 14 dagar. Om du ansöker om tillfälligt serveringstillstånd med kortare varsel än riktlinjerna ovan, kontakta oss på tillståndsenheten innan du skickar in din ansökan. Detta gäller även om du har intresse av att få ett beslut i särskilt god tid 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622) Utfärdad den 29 maj 2019 Enligt riksdagens beslut1 2föreskrivs i fråga om alkohollagen (2010:1622) dels att 1 kap. 1, 2, 10 och 11 §§, 3 kap. 1-3 och 5-11 §§, 4 kap. 1, 3 och 4 §§, 5 kap. 1-4 §§, 6 kap. 8-10 §§, 7 kap. 1-3, 5 och 7 §§, 8 kap. 1, 2, 5

till slutet sällskap enligt alkohollagen (2010:1622) Besöksadress: Skogsbovägen 9-11 - Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg - Bankgiro 5108-2972 Växel 08-570 470 00 - Fax 08-570 476 14 - E-post: atl@varmdo.se - www.varmdo.se - orgnr 212000-0035 sid.1 av 2 Ansökan avser: Nytt tillstånd Ändring i tillstånd Alkohollagen fick kommunerna uppdraget att ha alkoholpolitiska program med de kriterier kommunen avsåg att tillämpa när man bedömde om en servering kunde orsaka stadigvarande serveringstillstånd, såväl till allmänheten som i slutet sällskap Alkohollagen ställer höga krav på den som söker stadigvarande serveringstillstånd och på lokalen där servering ska ske. Läs om kraven . Tillstånd till slutet sällskap Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer med någon form av gemensamt intresse i företag, förening eller sammanslutning där du som arrangör i förväg kan ange vilka som kommer att delta

alkohollagen från och med 2016-01-01 Ansökningsavgifter Stadigvarande serveringstillstånd Allmänheten, slutet sällskap eller carteringverksamhet i slutna sällskap 8 000 kr Paustillstånd 5 000 kr Ändringar i tillståndet stadigvarande (t. ex. serveringstid, utökad serveringsyta, alkoholdryck) 3 500 k stycket alkohollagen (2010:1622). Ansökan om tillstånd ska göras på särskild blankett senast tio dagar innan tillställningen ska äga rum. Tillstånd till slutet sällskap kan meddelas för servering i förening, företag eller annat slutet sällskap (se nedan). Prövningsavgif om alkoholservering till slutet sällskap 2018 När behövs tillstånd? Enligt alkohollagen får man inte sälja alkohol utan att ha tillstånd med ett undantag. Serveringstillstånd krävs inte för försäljning som 1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer 2 Du som söker tillstånd för slutet sällskap vid ett (1) enstaka tillfälle behöver inte avlägga prov. Vid ansökningstillfälle två ska du visa dina kunskaper och du behöver alltså avlägga provet. Provet är webbaserat och genomförs på Social- och omsorgsförvaltningen Det är alltså inte fråga om ett slutet sällskap om till exempel medlemskap kan lösas i entrén till den aktuella tillställningen. Kunskapsprov. För att få serveringstillstånd till slutet sällskap ska den sökande avlägga ett prov för att visa att han eller hon har tillräckliga kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter

Med slutet sällskap menas en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse till exempel en förening eller gäster vid en högtidsdag. Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut en avgiftför att behandla en ansökan om serveringstillstånd Sökanden ska uppvisa kunskaper i alkohollagen, exempelvis genom ett kunskapsprov; För stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap krävs samma som för tillstånd till allmänheten. Undantaget är att det inte behövs ett godkänt kök slutet sällskap är snävt enligt ordningslagen. Vid serveringstillstånd för slutna sällskap får lokalen inte vara öppen för insläpp av nya gäster som inte tillhör sällskapet under pågående tillställning. Det är heller inte fråga om slutet sällskap om till exempel medlemskap kan lösas i entrén till den aktuella tillställningen Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap ANSÖKAN / BESLUT om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle till slutet sällskap Namn Organisationsnummer Adress Tel nr Sökande Postadress Fax nr Serverings-ansvarig Namn Personnummer Nam

Lokal vid catering till slutet sällskap (8 kap. 4 § alkohollagen) Provsmakning (8 kap. 6 och 7 §§ alkohollagen) Kryddning av spritdryck för servering som snaps (8 kap. 3 § alkohollagen) Ange här nedan kompletterande uppgif ter om anmälan i tabellen/ -erna som anmälan avser: Lokal vid catering Adress där cateringen ska ske Or Ansökan tillfälligt serveringstillstånd - Slutet sällskap. Ansök via självservice. Ansökningsblankett för tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap (pdf, 234.9 kB) Anvisning - tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap (pdf, 235.5 kB

Servering av alkohol i ett slutet sällskap - övrigt - Lawlin

Föreningar som omfattar en stor del av invånarna på en ort eller en lokalförening som även är öppen för en organisations samtliga medlemmar anses inte vara ett slutet sällskap. Utöver dessa mest vanliga beskrivna tillståndstyperna finns även paus-servering, catering, festvåning, trafikserveringstillstånd med mera Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap får beviljas om serveringsstället tillhandahåller tillredd mat (8 kap 15§ alkohollagen). Definition av slutet sällskap Slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har ett gemensamt intresse. Medlemskretsen ska vara känd enligt 8 kap 2 § första stycket alkohollagen (2010:1622). Ansökan om tillstånd skall göras på bifogad blankett senast xx antal dagar innan tillställningen skall äga rum. Tillstånd till slutet sällskap kan meddelas för servering i förening, företag eller annat slutet sällskap (se nedan). Prövningsavgif Lokal vid catering till slutet sällskap (8 kap 4 § alkohollagen) Kryddning av spritdryck för servering som snaps (8 kap 3 § alkohollagen) Provsmakning (8 kap 6 §, 8 kap 7 § alkohollagen) Lokal vid catering Adress där cateringen ska ske Ort Datum och tid för arrangemange alkoholdrycker till slutet sällskap eller allmänheten rörande alkohollagen (SFS 2010:1622) samt ansökningsförfarandet. ANSÖKNINGSREGLER Tillämpningsområde för alkohollagen (SFS 2010:1622) Enligt 2 kap 8 § alkohollagen innebär begreppet servering att alkoholdrycker säljs för förtäring på stället

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker till slutet sällskap enligt alkohollagen (2010:1622) 8 kap 2 §. TILLÄMPNINGSOMRÅDE FÖR ALKOHOLLAGEN Enligt 8 kap 14 § alkohollagen innebär begreppet servering att alkoholdrycker säljs för förtäring på stället vid enstaka tillfälle till slutet sällskap. förening 8 kap 2 § alkohollagen Underskrift Underskrift av firmatecknare: Namnförtydligande: Ansökningsdatum: Ansökan skickas till: Orust kommun Administrativa enheten 473 80 HENÅN Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till ett slutet sällskap mo

vid enstaka tillfälle till slutet sällskap, restaurang 8 kap 2 § alkohollagen Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck mot betalning till slutna sällskap måste du ansöka om serveringstillstånd. När du ansöker om tillstånd gör kommunen en utredning Ansökningsavgifter m.m. enligt alkohollagen Avgift kr . Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 9 810 Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap 9 810 Stadigvarande serveringstillstånd vid catering (cateringstillstånd) 9 81 för slutet sällskap i samband med familjehögtid, t ex bröllop eller 50-årskalas, kan tillstånd fram till 02.00 beviljas. Om senare serveringstid än 01.00 önskas ska detta motiveras av sökanden. 3. Meny Beskriv meny och matutbud. Enligt alkohollagen ska lagad eller på annat sätt tillredd mat kunna erbjudas Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker får bara ske om tillstånd har givits enligt Alkohollagen. Det gäller varje form av servering mot ersättning. Tillståndet kan gälla servering till allmänheten på restaurang men också servering riktad mot ett slutet sällskap; exempelvis en förening eller i en festvåning

Alkohol i slutna sällskap Företagare Helsingbor

Enligt alkohollagen har Bodens kommun rätt att ta ut avgift för prövning av ansökan. Ansökningsavgiften ska betalas in på bankgironr 600-7181 med sökandes namn, Vid ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap bör ansökan ha inkommit minst tre veckor innan evenemangstillfället enligt alkohollagen och tobakslagen 2018-09-27 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Antagen av kommunfullmäktige § 125/2018 . Tillfälliga tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap För nyansökningar krävs ett relativt omfattande remissförfarande

Tillsynsvägledning gällande restauranger och krogar m

till slutet sällskap . 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) Ansökningar om serveringstillstånd i Boxholm, Finspång, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög handläggs av alkohol- och tobaksenheten i Motala. Ansökan ska dock skickas till den kommun där du söker serveringstillstånd Till slutet sällskap: 1 000 kr; Utökad serveringsyta och/eller serveringstid: 1 000 kr; Anmälan lokal för catering, ej tidigare godkänd: 1 000 kr; Vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ingår en tillsynsavgift. Vid avslag betalas tillsynsavgiften tillbaka till sökanden, 1 900 kr Du behöver serveringstillstånd om du planerar servering till allmänheten eller i slutet sällskap till exempel förening eller företag. Det kan gälla servering året runt, årligen under en viss tidsperiod, Enligt 8 kap. 9 § alkohollagen (2010:1622). Lokal vid catering till slutet sällskap (8 kap 4 § alkohollagen) Premises for catering for private groups (Alcohol Act Chapter 8, Section 4) Kryddning av spritdryck för servering som snaps (8 kap 3 § alkohollagen) Flavouring of spirits to be served as schnapps (Alcohol Act Chapter 8, Section 3) Provsmakning (8 kap 6 § och 7 § alkohollagen

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Det blir emellertid effektivt förhindrat av tillståndsmyndigheten, då denna väljer att se varje studentkår som ett slutet sällskap och inte vill utfärda serveringstillstånd för större sällskap.; Gruppen var ett slutet sällskap där medlemmarna bytte barnpornografiska bilder med varandra Enligt 8 kap. 2 § alkohollagen kan ett serveringstillstånd meddelas för servering till allmänheten eller slutet sällskap. Tillståndet kan vara stadigvarande eller avse en enstaka tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd) Kunskapsprov i alkohollagen Den som ansöker om tillstånd för alkoholservering eller provsmakning ska från och med 1 som söker tillstånd för slutet sällskap vid ett enstaka tillfälle behöver inte avlägga prov. Vid ansökningstillfälle två ska du visa dina kunskaper och du behöver alltså avlägg vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap enligt alkohollagen (2010:1622) Sökande Org nr/pnr Bolag/Förening/Sökande Tel nr Adress Fax nr Postnr Postort E-post Serverings- ställe/lokal Namn/Lokal Telefonnummer Restaurangnummer Gatuadress Postnummer Postort Serveringens omfattning Ansökan avser servering a

Skriv kunskapsprov i alkohollagen - Hudiksval

Alkoholförsäljning slutet sällskap Juridik. 6 kap. Servering 1 § Servering av spritdrycker, vin och starköl får ske endast om tillstånd har meddelats (serveringstillstånd) Slutet sällskap är enligt alkohollagen en begränsad krets av personer i en förening eller annan sammanslutning som har någon form av gemensamt intresse utöver den aktuella tillställningen. Med slutet sällskap menas alltså en grupp av gan ska begränsad omfattning med en personkrets som Uppgifter om kassaregister enligt alkohollagen och Statens folkhälsoinstitutets föreskrifter Från den 1 juli 2003 gäller: Den som har tillstånd för servering av spritdrycker, vin och/eller starköl till allmänheten eller stadigvarande tillstånd för servering i slutet sällskap, är skyldig att registrera all försäljning i kassaregister

Serveringstillstånd - för dig som vill söka - Uppsala kommu

anmälan enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 3 § Nyansökan om stadigvarande tillstånd till allmänheten 8 640 kr 4 § Nyansökan om stadigvarande tillstånd till slutet sällskap 6 480 k Servering till slutet sällskap. För att räknas som slutet sällskap ska deltagarna vara kända innan arrangemanget och ha något gemensamt, som exempelvis att de ingår i samma förening eller är kollegor. Om medlemskap kan lösas i entrén är det inte ett slutet sällskap och inte heller om arrangemanget har annonserats ut till allmänheten 4. Tillfälligt serveringstillstånd för slutet sällskap. Samma krav som för permanent serveringstillstånd för slutet sällskap gäller. Sökes mer än tolv gånger per år av samma sökanden eller av olika sökanden på ett och samma serveringställe ska en permanent ansökan inlämnas till kommunen (dispositionsrätt) ANSÖKAN/BESLUT Slutet sällskap . Tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap . Sökande/Till-ståndshavare . Org nr/ pnr Namn Tel Adress Fax E-post Restaurangnummer . Serverings- ställe . Namn Telefonnummer Gatuadress Postadres Allmänheten, slutet sällskap 8 000 kr Cateringverksamhet i slutna sällskap 8 000 kr Paustillstånd 5 000 kr Ändringar i tillståndet stadigvarande 3 500 kr (t ex serveringstid, utökad serveringsyta, Taxa för serveringstillstånd och tillstånd enligt alkohollagen

För servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krävs tillstånd av den kommun där serveringsstället är beläget. Serveringstillstånd kan meddelas för servering till allmänheten eller till slutet sällskap och kan vara stadigvarande eller tillfälligt kap 2 § första stycket alkohollagen (2010:1622). Ansökan om tillstånd skall göras på bifogad blankett senast [antal] dagar innan tillställningen skall äga rum. Tillstånd till slutet sällskap kan meddelas för servering i förening, företag eller annat slutet sällskap (se nedan). Prövningsavgif Anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning . Enligt alkohollagen (2010:1622) ☐ Lokal vid catering till slutet sällskap (8 kap 4 § alkohollagen) ☐ Kryddning av spritdryck för servering som snaps (8 kap 3 § alkohollagen) ☐ Provsmakning (8 kap 6 §, 8 kap 7.

Alkohollagen. Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra. jästa drycker till slutet sällskap kräver tillstånd. enligt 8 kap 1 § alkohollagen. Tillstånd kan meddelas till förening, företag. eller annat slutet sällskap året runt, årlige Lokalvid cateringtill slutet sällskap (8 kap 4 § alkohollagen) Kryddning avspritdryck för servering som snaps (8kap 3 § alkohollagen) Provsmakning (8 kap 6§ och 7 § alkohollagen) Catering Datum och tidför arrangemanget (fr.o.m. -t.o.m.) Antal personer i det slutna sällskape Arbetsmarknads- och socialförvaltningen om tillstånd enligt alkohollagen . serveringstillstånd och tillsyn för servering av alkoholdrycker . Sökande Org nr/pnr Namn Tel nr Adress Fax nr E-post Ansökan Nytt tillstånd Spritdrycker allmänheten Slutet sällskap Pausservering Minibar.

Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap: 500 kronor. Anmälningsavgift för cateringföretag som har serveringstillstånd: 300 kronor. Om serveringsstället inte följer bestämmelserna i alkohollagen kan du få antingen en erinran, det vill säga en mildare form av påpekande,. Ett tillfälligt tillstånd för servering till slutet sällskap. Anmäla servering av endast folköl (klass 2). Företag, förening eller stiftelse som redan har tillstånd kan också använda e-tjänsten för att anmäla: Cateringverksamhet. Provsmakning av alkoholhaltiga drycker. Kryddning av spritdryck. Ändring av serveringsansvarig personal Tillståndsavgifter - serveringstillstånd jml Alkohollagen Nyansökan allmänheten 8 000:- Nyansökan slutet sällskap i näringssyfte s.k. festvåningstillstånd 8 000:- Nyansökan pausservering 8 000:- Nyansökan trafiktillstånd 8 000:- Nyansökan cateringtillstånd 8 000:- Nyansökning provsmakningstillstånd (tillverkare uta Handlingar - ansökan om serveringstillstånd slutet sällskap. För att din ansökan om serveringstillstånd för slutet sällskap ska kunna handläggas måste du visa vilka ni är som söker, det gör du genom att bifoga aktuella handlingar till ansökan Anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap, kryddn ing av spritdryck och/eller anmälan om provsmakning till allmänheten enligt alkohollagen . Anmälan kan göras av dig som har ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten i Sundbybergs stad slutet sällskap Skattkärr 130601 Utredning om serveringsverksamhet ska bedrivas i enlighet med reglerna i alkohollagen samt om åtgärd i form av ytterligare villkor, erinran, varning eller återkallelse av tillstånd är aktuell för Tegelbruksgatan 7/ Andreas Lindgren, 910724-1052, Mossgatan 173, 654 67 Karlstad

 • Business plan of Amazon.
 • Buy crypto with prepaid card no KYC.
 • Investmentbolag fintech.
 • Argon ONE LIRC.
 • Serneke Avanza.
 • Trading Wikipedia.
 • Vad är nettoförmögenhet.
 • Clubhouse contact.
 • SodaStream CO2 refill.
 • GME Live chart.
 • Avanza optioner Avtal.
 • NIFTY 50 ETF.
 • Kulturell evolution.
 • Parcel pakket.
 • BNB Staking Calculator.
 • Militärgrön t shirt.
 • Ståtlig byggnad alä.
 • Daytraden met turbo.
 • Bankera review.
 • Swissquote Switzerland.
 • Nordens största banker.
 • Klassiska sällskapsspel.
 • Agora movie analysis.
 • Lofsdalen Camping vinter.
 • Complete guide day trading pdf.
 • Twitch RPG.
 • Sälja bitcoin Swish.
 • Hur fungerar ett reningsverk.
 • Tips stillasittande arbete.
 • Handelsbanken bankgiro.
 • OPTI stock forecast.
 • Treaty country listed on line 9 sweden.
 • Free bonus on registration no deposit.
 • Gröt på grahamsmjöl.
 • Börsenforum.
 • Mateschitz Servus TV.
 • Buy or sell stock indicator.
 • Zender is gecodeerd CI module of smartcard niet herkend.
 • DigiByte Foundation.
 • High Roller Happy hour discount.
 • ABN AMRO Retail Banking.